استخدام سراسری راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/20
توضیحات آگهی

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام امور پروژه های مورد نظر خود در تهران وسایر شهرستان ها نیاز به همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد. علاقمندان می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ لغایت ۱۳۹۵/۲/۲۰ نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
* زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.
شرایط داوطلبان :
۱- متولدین ۱۳۶۰/۱/۱ به بعد مجاز به ثبت نام می باشند.

۲- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بر اساس رشته های مندرج شده

رشته های مورد نیاز به تفکیک ادارات ستادی و نواحی پروژه قابلیت‌سازی ۳ (غیرراه آهنی ها) راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

۱٫ کارشــناس آمار و اطلاعــات ( زن/مرد)
محل جغرافیایی:واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریتMBA ، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) ، آمار ، ریاضی ، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات

۲٫ کارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی ( مــرد)
محل جغرافیایی:
اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان،اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران،اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز،اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک،اداره کل راه آهن شمالشرق ۱ به مرکزیت شاهرود،اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز،اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم،اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود،اداره کل راه آهن یزد به مرکزیت یزد،اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد،اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد ، دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن (علائم و ارتباطات) ، مهندسی برق ( الکترونیک – کنترل )؛ مهندسی کامپیوتر ؛ مهندسی مخابرات

۳٫ کارشنـــاس ارزیابـی عملکــرد (مــرد)
محل جغرافیایی:واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریتMBA، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها)

۴٫ کارشــناس امــور اداری (زن/مرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز،اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان،اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس،اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته‌ تحصیلی مدیریت دولتی( مدیریت منابع انسانی)

۵٫ کارشنـــاس امـور بیــن الملل (مــرد)
محل جغرافیایی: واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمان های بین الملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل

۶٫ کارشــناس امــور مالـــی (زن/مرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک،اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان،اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز،اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان،اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک،اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس،اداره کل راه آهن شمالشرق ۱ به مرکزیت شاهرود،اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان،اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز،اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم،اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان،اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود،اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس،اداره کل راه آهن یزد به مرکزیت یزد،اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز،اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد،اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری،اداره کل راه آهن شمالشرق ۲ به مرکزیت گرگان،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی حسابداری ، مدیریت مالی ، مدیریت برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ؛ مدیریت امور مالی و مالیاتی،حسابرسی

۷٫ کارشــناس ایمنـی و نظارت بر شبــکه (مــرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان،اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود،اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز،
واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری؛ مهندسی صنایع ، مهندسی برق ؛ مهندسی عمران ؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی در امورجریه

۸٫ کارشــناس برق و تاسیســات (مــرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران،اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز،اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود،اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس،اداره کل راه آهن شمالشرق ۲ به مرکزیت گرگان،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در رشته تحصیلی مهندسی برق (قدرت-الکترونیک-کنترل)

۹٫ کارشــناس بهداشت (زن/مرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: اداره کل راه آهن لرستان صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی بهداشت حرفه ای ، واحدهای ستادی مستقر در تهران صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته سیاستگذاری سلامت

۱۰٫ کارشناس برنامه ریزی آموزش (زن/مرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی حمل و نقل ؛ مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری راه آهن ؛مهندسی کامپیوتر(سخت افزار- نرم افزار)؛ مهندسی برق ؛ مهندسی عمران ؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی متالوژی ؛ مهندسی در امور جریه

۱۱٫ کارشـناس بهره برداری سیــرو حرکت (مــرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک،اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان،اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران،اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز،اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان،اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک،اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس،اداره کل راه آهن شمالشرق ۱ به مرکزیت شاهرود،اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان،اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز،
اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان،اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود،اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس،اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز،اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد،اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری،اداره کل راه آهن شمالشرق ۲ به مرکزیت گرگان،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی حمل و نقل ؛ مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری راه آهن ؛مهندسی صنایع ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار- نرم افزار)

۱۲٫ کارشــناس حقـــوقـی (زن/مرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز،اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز،اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضایی و یا کارشناسی ارشد در رشته حقوق (کلیه گرایشها) مشروط به دارا بودن لیسانس حقوق قضایی

۱۳٫ کارشنـــاس فن‌آوری اطلاعــات (زن/مرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز،اداره کل راه آهن جنوب شرق به مرکزیت زاهدان،اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان، اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ، سخت افزار )
-لازم به توضیح است که برای واحدهای ستادی مستقر در تهران علاوه بر رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزم افزار و سخت افزار) مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته معماری کامپیوتر نیز مورد قبول می باشد .

۱۴٫ کارشنــاس خط و سازه های فنی (مــرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران، اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز،اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان،اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک،اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس،اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان،اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز،اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی ؛ خط وابنیه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههای ریلی )

۱۵٫ کارشنـــاس ماشیـن آلات مکانیـــزه خط (مــرد)
محل جغرافیایی: واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی مهندس راه آهن برقی ؛ مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی ؛ خط وابنیه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههای ریلی )؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها در مکانیزه برقی )؛ مهندسی عمران ، مهندسی صنایع ؛ جوشکاری و مهندسی تکنولوژی جوشکاری )

۱۶٫ کارشناس مصاحبه و آزمون (زن/مرد)
محل جغرافیایی: واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت دولتی ( منابع انسانی)

۱۷٫ کارشـناس نـاوگـان (مــرد)
محل جغرافیایی: اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک،اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران،اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس،اداره کل راه آهن شمال شرق ۱ به مرکزیت شاهرود،اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان،واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز:دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی مکانیک؛ مهندسی صنایع مهندسی راه آهن ؛ مهندسی برق ؛ مهندسی مواد(جوشکاری )؛ مهندسی شیمی ؛ مهندسی متالوژی ؛ مهندسی تولید؛ مهندسی ماشین افزار؛ مهندسی ایمنی و بازرسی (ایمنی و حفاظت ) ؛ مهندسی تکنولوژی جوشکاری ؛ مدیریت صنعتی ؛ ایمنی صنعتی و ریاضی

۱۸٫ مترجم زبان انگلیسی (زن/مرد)
محل جغرافیایی: واحدهای ستادی مستقر در تهران
مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی

نکات قابل توجه :

۱. در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی می باشد (شرط بومی بودن بر اساس محل تولد می باشد)

۲. نیروهای جذب شده در نواحی راه آهن تا سه سال امکان جابجایی به ستاد یا دیگر نواحی را نخواهند داشت و موارد استثناء بر حسب تصمیمات کمیته راهبردی اقدام خواهند شد .

ویژگیهای عمومی : مثبت نگر ، هدفمند، پر انرژی ، متعهد ، سختکوش، مشتری مدار ، علاقمند به انجام کارهای تیمی.
نکته۱ : تصویر مدارک شامل مدرک تحصیلی، کارت نظام وظیفه (برای آقایان)، کارت ملی، شناسنامه متعاقباً از طریق سایت دریافت می گردد، بدیهی است در صورتیکه در هر یک از مراحل اجرای پروژه مشخص گردد مدارک متقاضیان با اطلاعات درج شده توسط آنان مغایرت دارد، ضمن جلوگیری از ادامه حضور داوطلب در مرحله بعدی، مسئولیت جبران خسارت بعهده متقاضی می باشد.

نکته۲ : نظر به محدودیت ظرفیت در پذیرش افراد برای شرکت در آزمون، فقط از تعداد محدودی از ثبت نام کنندگان برای حضور در آزمون دعوت به عمل می آید.
نکته۳: لینک پرسش های متداول برای پاسخگویی به داوطلبین گرامی به زودی فعال خواهد شد.
نکته ۴: داوطلبین گرامی جهت آگاهی از اطلاعیه های جدید در خصوص پروژه قابلیت سازی ۳ مرتباً سایت را چک نمایید.
*ثبت نام رایگان و در مهلت مقرر صورت می پذیرد.
توجه: ثبت نام فقط از طریق سایت های درج شده در اطلاعات آگهی در تاریخهای مذکور انجام خواهد شد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/20
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام امور پروژه های مورد نظر خود در تهران وسایر شهرستان ها نیاز به همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد. علاقمندان می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ لغایت ۱۳۹۵/۲/۲۰ نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند. * زمان ثبت […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 354 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با ایمنی نمایش همه
استخدام‌ های سراسری نمایش همه