اﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ اﺟﺮاﻳﻲ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮاﻧﻪ در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات آگهی

ﻳﻚ ﻭاﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ”ﺩﺑﺴﺘﺎﻥﺩﺧﺘﺮاﻧﻪ”ﻭاﻗﻊ ﺩﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪاﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﺩﺭ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺠﺮﺏ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ سال ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻓﻘﻄ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ ” اﺯﺳﺎﻋﺖ ۱۰-۱۲ ﻭ ۱۸-۱۹″


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ﻳﻚ ﻭاﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ”ﺩﺑﺴﺘﺎﻥﺩﺧﺘﺮاﻧﻪ”ﻭاﻗﻊ ﺩﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪاﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﺩﺭ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺠﺮﺏ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ سال ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻓﻘﻄ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ ” اﺯﺳﺎﻋﺖ ۱۰-۱۲ ﻭ ۱۸-۱۹″

Rating: 5 4 out of 5 based on 73 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارمند اداری نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه