استخدام نیروی حرفه ای ﺟﻬﺖ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/1
توضیحات آگهی

استخدام نیروی حرفه ای ﺟﻬﺖ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎﻙ,ﺧﻴﺎﻃﻲ, ﻣﺰﺩﻱ ﺩﻭﺯﻱ

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﻛﺎﺭﮔر ﺣﺮﻓﻪ اﻱ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ.
اﻛﺜﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻠﻮﺯ ﺯﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ و ﺑﺎ ﺧﺮﺝ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻆﻢ ﺩﺭﺏ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺭﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ.

وسایل ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ:ﭼﺮﺥ ﺭاﺳﺘﻪ, ﭼﺮﺥ ﭼﻬﺎﺭﻧﺦ و ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﺦ, ﺟﺎﺩﻛﻤﻪ, اﺗﻮ ﺑﺨﺎﺭ و ﻣﻴﺰ اﺗﻮ.

“ﻟﻂﻔآ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰاﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺩاﺭﻳﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.”
با تشکر


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/1
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام نیروی حرفه ای ﺟﻬﺖ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎﻙ,ﺧﻴﺎﻃﻲ, ﻣﺰﺩﻱ ﺩﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﻛﺎﺭﮔر ﺣﺮﻓﻪ اﻱ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ. اﻛﺜﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻠﻮﺯ ﺯﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ و ﺑﺎ ﺧﺮﺝ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻆﻢ ﺩﺭﺏ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 35 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خیاط نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه