استخدام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (ویژه نیروگاه سیکل ترکیبی قم)

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/08/15
توضیحات آگهی

استخدام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (ویژه نیروگاه سیکل ترکیبی قم)
ج) مدارک مورد نیاز

۱. فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا)

۲. دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)

۳. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)

۴. تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت ورو)

۵. تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل کل حتما در آن قید شده باشد.

۶. برای ارسال مدارک مورد نیاز الزاما از پاکتهای پستی استاندارد ۲۵×۱۷ استفاده شود.

د) سایر نکات

۱. زمــان و محــل برگــزاری آزمــون از طریــق آدرسالکترونیکی زیر به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۲. داوطلبان واجد شرایط مـی بایسـت مـدارک لازم راحداکثر تا پایان وقـت اداری روز دوشنبه ۲۲/۰۸/۹۶با پسـت سفارشـی بـه آدرس تهـران صـندوق پسـتی۱۷۱۹-۱۶۷۶۵ امــور همــاهنگی مرکــز آموزشــهایتخصصــ ی شــ هید عباســ پور و یــ ا کدپســ تی۵۳۵۷۱-۱۶۵۸۹ (آزمـــون جـــذب نیروگـــاه قـــم) ارسال نمایند.

۳. مدارک ارسالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسـتردنمی شود. به مدارک نـاقص و یـا مـدارکی کـه پـس ازمهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴. داوطلبان می توانند جهت آگـاهی از زمـان آزمـون،دروس امتحانی و کسب اطلاعات بیشتر بـه وب سـایتمرکـــــز آموزشـــــهای تخصصـــــی بـــــه آدرسhttp://stc.sbu.ac.ir قســــــمت آزمونهــــــای استخدامی مراجعه نمایند.

الف) شرایط عمومی برای شرکت در آزمون

۱. داشتن تابعیت نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامیایران

۲. اعتقـاد ب ه دیـن مب ین اسـلام ی ا یکـی از ادی انشناخته شده در قانون اساسی ایران

۳. انجام خدمت سـربازی یـا داشـتن معافیـت هـایقانونی دائم

۴. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

۵. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۶. برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب بـاوظایف

۷. دارا بودن شرایط احراز شغل

۸. عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد خدمتی

ب) شرایط اختصاصی

۱. متولـــدین ۰۱/۰۱/۱۳۶۶ بـــه بعـــد در مقطـــعکارشناسی (سابقه کار متقاضیانی که در نیروگـاه قـمتحــت پوشــش شــرکت پیمانکــار مشــغول بــه کــارمیباشند به حداکثر سن اضافه خواهد شد)

۲. داشتن مدرک تحصیلی متناسب بـا رشـته شـغلیمورد نظر در جدول

۳. مقیم بودن در استان قم

۴. چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده از سوی فرد مسجل گردد، از ادامه همکاری فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/08/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (ویژه نیروگاه سیکل ترکیبی قم) ج) مدارک مورد نیاز ۱. فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا) ۲. دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود) ۳. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 66 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه