استخدام راه آهن (سراسری)

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/29
عنوان شغلجنسیتمحل جغرافیایی مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز
کارشــناس آمار و اطلاعــات زن/مردواحدهای ستادی مستقر در تهراندارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت MBA ، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) ، آمار ، ریاضی ، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات
کارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی مــرد اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک اداره کل راه آهن شمالشرق 1 به مرکزیت شاهرود اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود اداره کل راه آهن یزد به مرکزیت یزد اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد ، دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن (علائم و ارتباطات) ، مهندسی برق ( الکترونیک – کنترل )؛ مهندسی کامپیوتر ؛ مهندسی مخابرات
کارشنـــاس ارزیابـی عملکــرد مــردواحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت MBA، مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها)
کارشــناس امــور اداری زن/مرد اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته‌ تحصیلی مدیریت دولتی( مدیریت منابع انسانی)
کارشنـــاس امـور بیــن الملل مــردواحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمان های بین الملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل
کارشــناس امــور مالـــی زن/مرداداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس اداره کل راه آهن شمالشرق 1 به مرکزیت شاهرود اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس اداره کل راه آهن یزد به مرکزیت یزد اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری اداره کل راه آهن شمالشرق 2 به مرکزیت گرگان واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی حسابداری ، مدیریت مالی ، مدیریت برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ؛ مدیریت امور مالی و مالیاتی،حسابرسی
کارشــناس ایمنـی و نظارت بر شبــکه مــرد اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری؛ مهندسی صنایع ، مهندسی برق ؛ مهندسی عمران ؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی در امورجریه
کارشــناس برق و تاسیســات مــرد اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس اداره کل راه آهن شمالشرق 2 به مرکزیت گرگان واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در رشته تحصیلی مهندسی برق (قدرت-الکترونیک-کنترل)
کارشــناس بهداشتزن/مرد اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود واحدهای ستادی مستقر در تهران اداره کل راه آهن لرستان صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی بهداشت حرفه ای ، واحدهای ستادی مستقر در تهران صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته سیاستگذاری سلامت
کارشناس برنامه ریزی آموزش زن/مرد اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی حمل و نقل ؛ مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری راه آهن ؛مهندسی کامپیوتر(سخت افزار- نرم افزار)؛ مهندسی برق ؛ مهندسی عمران ؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی متالوژی ؛ مهندسی در امور جریه
کارشـناس بهره برداری سیــرو حرکت مــرد اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس اداره کل راه آهن شمالشرق 1 به مرکزیت شاهرود اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری اداره کل راه آهن شمالشرق 2 به مرکزیت گرگان واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی حمل و نقل ؛ مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری راه آهن ؛مهندسی صنایع ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار- نرم افزار)
کارشــناس حقـــوقـی زن/مرد اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضایی و یا کارشناسی ارشد در رشته حقوق (کلیه گرایشها) مشروط به دارا بودن لیسانس حقوق قضایی
کارشنـــاس فن‌آوری اطلاعــات مــرد اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ، سخت افزار ) -لازم به توضیح است که برای واحدهای ستادی مستقر در تهران علاوه بر رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزم افزار و سخت افزار) مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته معماری کامپیوتر نیز مورد قبول می باشد .
کارشنــاس خط و سازه های فنی مــرد اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی ؛ خط وابنیه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههای ریلی )
کارشنـــاس ماشیـن آلات مکانیـــزه خط زن/مرد واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی مهندس راه آهن برقی ؛ مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی ؛ خط وابنیه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههای ریلی )؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها در مکانیزه برقی )؛ مهندسی عمران ، مهندسی صنایع ؛ جوشکاری و مهندسی تکنولوژی جوشکاری )
کارشناس مصاحبه و آزمون مــرد واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت دولتی ( منابع انسانی)
کارشـناس نـاوگـانمرد اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس اداره کل راه آهن شمالشرق 1 به مرکزیت شاهرود اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی مکانیک؛ مهندسی صنایع مهندسی راه آهن ؛ مهندسی برق ؛ مهندسی مواد(جوشکاری )؛ مهندسی شیمی ؛ مهندسی متالوژی ؛ مهندسی تولید؛ مهندسی ماشین افزار؛ مهندسی ایمنی و بازرسی (ایمنی و حفاظت ) ؛ مهندسی تکنولوژی جوشکاری ؛ مدیریت صنعتی ؛ ایمنی صنعتی و ریاضی
مترجم زبان انگلیسی زن/مردواحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی
توضیحات آگهی

شرکت راه آهن ج.ا.ا به منظور اجرای پروژه‌های تحول در صنعت حمل و نقل ریلی تمایل به مشارکت تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با ویژگی‌های مثبت نگر، هدفمند، پرانرژی، متعهد، سختکوش، مشتری‌مدار و علاقه‌مند به کار تیمی دارد.
در این راستا شرکت راه آهن جهت انجام امور پروژه های مورد نظر خود در تهران وسایر شهرستان ها پروژه قابلیت سازی را جهت مشارکت تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی آغاز نموده است. علاقمندان می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ لغایت ۱۳۹۵/۲/۲۰ نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
* زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.
شرایط داوطلبان :
۱– متولدین ۱۳۶۰/۱/۱ به بعد مجاز به ثبت نام می باشند.
۲– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بر اساس رشته های مندرج شده در جدول.
رشته های مورد نیاز به تفکیک ادارات ستادی و نواحی پروژه قابلیت‌سازی ۳ (غیرراه آهنی ها)
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/29
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت راه آهن ج.ا.ا به منظور اجرای پروژه‌های تحول در صنعت حمل و نقل ریلی تمایل به مشارکت تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با ویژگی‌های مثبت نگر، هدفمند، پرانرژی، متعهد، سختکوش، مشتری‌مدار و علاقه‌مند به کار تیمی دارد. در این راستا شرکت راه آهن جهت انجام امور پروژه های مورد نظر خود در تهران وسایر شهرستان […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 293 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با الکترونیک نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه