زیر دیپلم

استخدام جوشکار بامدرک دیپلم در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی نیرو جهت کار در پارس کارواش در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی کارگر ساده در یک شرکت تولیدی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت کارگاه طلاسازی در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد تراشکار ترجیحا مجرد در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار آرگون و تراشکار در مشهد

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو اقا در یک واحد تراشکاری در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام استادکار ماهر و نیمه ماهر MDF در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد نیمه ماهر جهت مکانیکی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/016/18
توضیحات بیشتر