استخدام های ویژه

استخدام به همکاری گروه شرکت های شاتل

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات بیشتر

استخدام مدير منابع انساني در کشور

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
توضیحات بیشتر

استخدام در يك شركت معتبر و فعال نفتي

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام در شركت پتسا صنعت

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/09
توضیحات بیشتر

استخدام در شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/21
توضیحات بیشتر