استخدام های ویژه

استخدام قوه قضائیه در سال۹۶

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام به همکاری گروه شرکت های شاتل

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات بیشتر

استخدام مدير منابع انساني در کشور

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
توضیحات بیشتر

استخدام در يك شركت معتبر و فعال نفتي

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام در شركت پتسا صنعت

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/09
توضیحات بیشتر