استخدام دولتی

استخدام منشی خانم با روابط عمومی قوی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/04
توضیحات بیشتر

استخدام در شركت صنايع مس شهيد باهنر کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/10
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت نفت بهران در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/27
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت پخش نیکان در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/29
توضیحات بیشتر

استخدام تعاونی کاربران بندر بوشهر

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/29
توضیحات بیشتر