استخدام بخش خصوصی

استخدام حسابدار و حسابدار ارشد در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/23
توضیحات بیشتر

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/26
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در یک شرکت تجهیزات پزشکی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/26
توضیحات بیشتر

استخدام منشی و مسئول دفتر در گروه خلیج فارس در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/26
توضیحات بیشتر