گلستان

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر در گرگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام جهت بازاریابی و فروش در سطح شهر گرگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر در دفتر پخش در گرگان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/24
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر جوشکار در گرگان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر شیفت شب در دفتر باربری در گرگان

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات بیشتر