کرمانشاه

استخدام تعدادی نصاب و کارگر MDF کار در کرمانشاه

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم برای شعبه دو آریانا در کرمانشاه

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر