کردستان

استخدام مهندس عمران آقا در كردستان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/03/08
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور در شرکت شایان پخش کردستان

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش با سابقه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/19
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر در سنندج

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام یک نفر باغبان ماهر در سنندج

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر