کردستان

استخدام مدیر فروش با سابقه

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/19
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر در سنندج

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام یک نفر باغبان ماهر در سنندج

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فنی در شرکت صنایع کاشی کسری واقع در سنندج

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/05
توضیحات بیشتر

استخدام كاردان برق يا مكانيك در سنندج

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در سنندج

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/04
توضیحات بیشتر