هرمزگان

استخدام کارمند شیفت صبح دفتر وکالت در بندرعباس

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/12
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو با مدرک برق صنعتی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام جوشکار بامدرک دیپلم در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام لوله کش گاز خانگی در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر