مرکزی

استخدام تعدادی کارگر خانم روزمزد جهت کار در گلخانه

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/16
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در مجتمع آسمان در اراک

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/04
توضیحات بیشتر

استخدام ویزیتور علمی و ویزیتور فروش در استان مرکزی

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/31
توضیحات بیشتر

استخدام محقق در شرکت آرمان پروژه استان مرکزی

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب در شرکت پارس پویا در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام بازاریاب خانم و آقا در شرکت چاکلز در اراک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر