خوزستان

استخدام ۴ رديف شغلي در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام رئيس شعبه در بانك كارآفرين شعبه اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/02
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فروش در شرکت همینورا در اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس IT آقا در شرکت ساینا پخش کارون در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم مسلط به کامپیوتر در اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام نقشه بردار آشنا به land و cv3d در اهواز

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر