خوزستان

استخدام همکار خانم جهت پاسخگویی تلفنی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام جهت مدیریت اجرایی موسسه فرهنگی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در زبانکده دخترانه اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام خانم منشی جهت مطب در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام تراشکار و فرزکار با سابقه در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار خانم آشنا به نرم افزار هلو در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر