خوزستان

استخدام منشی در موسسه فرهنگی هنری در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/29
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ساده آقا جهت کار در رستوران در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/08/29
توضیحات بیشتر