خوزستان

استخدام حسابدار خانم جهت يک شركت بازرگاني درشرق اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/21
توضیحات بیشتر

استخدام مدير صنعتي آقا در يک شركت معتبر در خوزستان

تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/20
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس كامپيوتر خانم در خوزستان

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/11/25
توضیحات بیشتر