خوزستان

استخدام خانم و آقا شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1397/04/29
توضیحات بیشتر

استخدام خانم و آقا جهت شركت مهرگان پخش حافظ در اهواز

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1397/03/09
توضیحات بیشتر

استخدام بازارياب آقا و خانم در شركت وندا در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1397/03/03
توضیحات بیشتر