خوزستان

استخدام حسابدار خانم جهت يک شركت بازرگاني درشرق اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/21
توضیحات بیشتر

استخدام مدير صنعتي آقا در يک شركت معتبر در خوزستان

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/20
توضیحات بیشتر