خراسان شمالی

استخدام منشی جهت کار در شرکت امید کار در بجنورد

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/25
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو آشنا به کامپیوتر در شهر بجنورد

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت پخش متحد جنوب بار ثاوا در بیرجند

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/08/27
توضیحات بیشتر