خراسان رضوی

استخدام منشی آشنا به حسابداری در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به آفیس در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت کارهای دفتری در مشهد

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/11
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار پاره وقت در شهر مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/11
توضیحات بیشتر