خراسان رضوی

استخدام فروشگاه اینترنتی دایان شاپ

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1398/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تجارت الکترونیک چترا

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1398/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام منشی آشنا به حسابداری در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام منشی مسلط به آفیس در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر

استخدام منشی جهت کارهای دفتری در مشهد

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر