البرز

استخدام اقا تكنسين تاسيسات درشركت توليدي كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام خانم ليسانس كامپيوتر در كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام مدرس در آموزشگاه فرزانگان كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس مكانيك در شركت ره رشد كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام فوق ديپلم صنايع چوب در ماهدشت كرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام كارشناس شيمي آشنا به فرمولاسيون در كرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/30
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم زبان انگليسي جهت سایت در كرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو با مدرک لیسانس کامپیوتر در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت تدریس قرآن در مهد کودک در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام نيروي فني ماهر در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر