البرز

استخدام مهندس شیمی جهت مسئول فنی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/29
توضیحات بیشتر

استخدام مدلینگ خانم برای لباس در تهران

مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام برنامه نویس در یک شرکت خصوصی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/25
توضیحات بیشتر

استخدام منشی آشنا به سیستم مالی در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/25
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس مکانیک در شرکت تولیدی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار در شهر کودک و آینده در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس عمران خانم با سابقه کار در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر