گوینده

استخدام گوینده و مجری خانم با استعداد در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات بیشتر