کارمند صندوق

استخدام نیرو در شرکت بامیکا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار مجرب خانم به صورت نیمه وقت در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/30
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار با تجربه خانم جهت رستوران در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر

استخدام صندوق دار خانم در کرمانشاه

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام سالندار و صندوقدار خانم در اهواز

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/07
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار و کانتردار در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار در رستورام جم در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار جهت رستورانی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر