مترجم

استخدام مترجم متون تخصصی فارسی به انگلیسی در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام محقق و مترجم در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام مربی زبان انگلیسی در موسسه تجلی دانش در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام ۲۷۰ مترجم غیرحضوری در تهران و کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

استخدام خانم مترجم زبان عربی در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم زبان انگليسي جهت سایت در كرج

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام مترجم در مرکز ترجمه STC در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر