سرپرست تولید

استخدام مدیر تولید در شرکت کشت و صنعت سپنتا در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 7 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست تولید اقا در شرکت بالینو در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام سرپرست تولید در شرکت گل پونه در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر