تایپیست

استخدام کارمند جهت کادر اداری در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام منشی و تایپیست جهت کار در مدرسه در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست خانم به صورت نیمه وقت در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست جهت کار در دفتر مجله در شهر کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/28
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست حرفه ای در شهر اصفهان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/25
توضیحات بیشتر

استخدام منشی دفتری در خدماتی بازرگانی بقایی در تهران

محل:
مهارت: - -
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/19
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست تند زن جهت فروشگاه فتوکپی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر