کار در منزل

استخدام نیروی مراقب کودک بصورت شبانه روزی در کرج

تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام طراح خانم در قم

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام چرخکار خانم ماهر صندل دوز در منزل در قم

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جوان جهت کار در منزل در مشهد

تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت امور منزل در بندرعباس

تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/13
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت کار در منزل در بندرعباس

تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/11
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خانم در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/10
توضیحات بیشتر

استخدام خانم جهت امورمنزل و پرستاری کودک در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/08
توضیحات بیشتر