مهندس نفت

استخدام در يك شركت معتبر و فعال نفتي

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات بیشتر

استخدام چندين رشته در كرمان

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1394/12/16
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت نفت بهران در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1394/08/27
توضیحات بیشتر