مدیر فروش

استخدام مدیر فروش خانم یا آقا جهت کار در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش دارای مدرک مدیریت در قم

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش مجرب در شهر مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/06
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر مجرب در زمینه فروش در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/09/02
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش در شرکت دروین در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/26
توضیحات بیشتر