مدیریت اجرایی

استخدام مدیر اجرایی خانم در یک کانون تبلیغاتی در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر اجرایی در استان تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر اجرایی با توان مدیریتی بالا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/05
توضیحات بیشتر