مامور خرید

استخدام مسئول خرید در فروشگاه مواد غذایی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/03
توضیحات بیشتر