فروشنده

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک شهروند در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده جهت فروشگاه کیف و کفش در زنجان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده در فروشگاه ملی موبایل در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم در فروشگاه آریانت در یزد

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/29
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم با روابط عمومی بالا در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام فروشتده در شرکت بازرگانی ترکستان در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام گسترده شرکت گلستان در ۱۴ شهر

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/22
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده در فرا سازان توتون آپادانا در مازندران

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/21
توضیحات بیشتر

استخدام فروشنده خانم در صدرا شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر