شیمی

استخدام مهندس شیمی جهت کار در آزمایشگاه رزین در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/05
توضیحات بیشتر

استخدام دو ردیف شغلی در شرکت ماگنولیا در ساوه

محل:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/04
توضیحات بیشتر

استخدام لیسانس شیمی جهت کنترل کیفیت در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/04
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ارشد شیمی تجزیه جهت کار در آزمایشگاه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر

استخدام لیسانس شیمی – پلیمر – رنگ در اشتهارد کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/21
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت داروسازی آرمان دارو در مشهد

تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/30
توضیحات بیشتر

استخدام فارغ التحصیل شیمی یا پلیمر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/13
توضیحات بیشتر