حقوق

استخدام مشاور حقوقی در یک موسسه حقوقی معتبر در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 13 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/11
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس ارشد حقوق جهت کار در انتشارات در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام لیسانس حقوق جهت پیگیری کارهای حقوقی و اداری در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/28
توضیحات بیشتر

استخدام مشاور حقوقی جهت کار در موسسه حقوقی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل جهت انجام خدمات اداری در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/14
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی لیسانس حقوق در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/10
توضیحات بیشتر

استخدام ليسانس حقوق خانم در مشهد

تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس حقوقی جهت کار در شرکت – شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/01
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم با لیسانس حقوق در دفتر وکالت در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/04
توضیحات بیشتر