الکترونیک

استخدام تکنسین الکترونیک در سوما الکترونیک البرز در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/08/06
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس الکترونیک خانم در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/07/27
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی فنی در یک شرکت معتبر در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر