کارگر فنی

استخدام ۲ رديف شغلي در شهرك صنعتي نظرآباد

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/10/27
توضیحات بیشتر