کارمند صندوق

استخدام نیروی صندوقدار مجرب خانم جهت فست فود در قم

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/15
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم جهت رستوران در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم در رستوران کاریسنو در اهواز

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم جهت شیفت شب فست فود در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم جهت همکاری در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم مسلط به نرم افزار هلو در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام صندوقدار خانم در مجموعه غذای شیرازی – شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر