کارشناس خرید

استخدام کارشناس صادرات،کارشناس خرید داخلی در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/11
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول سفارشات در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/26
توضیحات بیشتر