کارشناس خرید

استخدام کارشناس صادرات،کارشناس خرید داخلی در البرز

محل:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/07/11
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول سفارشات در فارس

محل:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/26
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تولیدی در زمینه صنایع غذایی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/14
توضیحات بیشتر

استخدام منشی خانم در قم

محل:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/05
توضیحات بیشتر