ویراستار

استخدام عکاس و ادیتور حرفه ای در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/15
توضیحات بیشتر

استخدام ویراستار با تجربه جهت نگارش کتاب در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام ویراستار در مؤسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام ویراستار ادبی خانم در انتشارات در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/18
توضیحات بیشتر

استخدام در یک نشریه استانی در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/15
توضیحات بیشتر

استخدام در روزنامه طلوع در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/29
توضیحات بیشتر