وکیل

استخدام وکیل کارآموز آشنا به امور ثبت شرکتها در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام مؤسسه حقوقی تدبیرگران در شهر تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل جهت پیگیری پرونده های قضایی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/07
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس و دانشجویان حقوق در تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام خانم وکیل جهت دفتر بازرگانی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل در فروشگاه نوین تکنیک ارم در شیراز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل پایه یک جهت شرکت بازرگانی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام وکیل پایه یک جهت دفتر وکالت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/28
توضیحات بیشتر

استخدام خانم وکیل جهت همکاری با دفتر وکالت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر

استخدام دو نفر وکیل در مؤسسه معتبر حقوقی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر

استخدام تعدادی وکیل جهت مؤسسه حقوقی معتبر در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر