نظافتچی

استخدام نظافتچی خانم در خوزستان

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/12
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت حمل و نقل راه روشن در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی جهت نظافت اماکن مسکونی و تجاری در کرج

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/03
توضیحات بیشتر

استخدام حسابدار و نظافتچی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/1
توضیحات بیشتر