مکانیک

استخدام دیپلم برق یا مکانیک جهت کار آسانسور در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارگر ماهر در شرکت رز آرا آسیا در تبریز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی فنی در ایران خودرو شعبه اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام یک شرکت دارویی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد مکانیک ماهر یا برق کار در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام مکانیک خودرو مسلط به کامپیوتر در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام شاگرد نیمه ماهر جهت مکانیکی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/016/18
توضیحات بیشتر