مونتاژ

استخدام مونتاژکار درب و پنجره دوجداره در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژکار و بسته بند برد الکترونیک در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام مونتاژکار الکترونیک خانم در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات بیشتر