مهندس برق

استخدام مهندس برق جهت مدیر کنترل کیفی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو با تحصیلات برق در یک شرکت تولیدی در کرمان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر