مسئول تاسیسات

استخدام نیروی تاسیسات لوله کشی و مکانیکی آقا در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی تاسیسات در یک شرکت معتبر در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/16
توضیحات بیشتر

استخدام یک شرکت دارویی در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر