مدیر قرارداد

استخدام خانم مدیر ارتباطات و قرارداد در کرمانشاه

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام رشته حقوق در شركت نفتي

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/26
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر قراداد در کرمانشاه

تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات بیشتر