مدیر تولید

استخدام مدير توليد آقا و خانم در مشهد

تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1397/02/19
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر تولید در یک شرکت معتبر در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/28
توضیحات بیشتر