مدیر تولید

استخدام مدیر تولید در یک شرکت معتبر در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/28
توضیحات بیشتر