مجری

استخدام مجری خانم و تدوینگر حرفه ای در همدان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات بیشتر

استخدام گوینده و مجری خانم با استعداد در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات بیشتر